پترو آیسان صانع (شرکت دانش بنیان) 

انعقاد ساخت قرارداد ساخت بسکت با شرکت تولید برق رجایی

قرارداد ساخت دو ست بسکت سرد بدون لعاب با متریال کورتن استیل با شرکت تولید برق شهید رجایی قزوین منعقد گردید.